EGARANTİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar:

1.1. https://egaranti.com internet sitesinin faaliyetlerini aracı hizmet sağlayıcı olarak yürüten Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No: 4 /3 İç Kapı No: 11 Çekmeköy/ İSTANBUL adresinde mukim EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle ‘’egaranti” olarak anılacaktır.)

1.2. https://egaranti.com internet sitesi ve/veya bağlı mobil / web uygulamalarına üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar:

İşbu sözleşmede adı geçen ve aşağıda yer alan kavramlar, karşılarında yazılı tanımları ifade eder.

Kanun:6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Üye :https://egaranti.com internet sitesi ve/veya bağlı mobil / web uygulamalarına üye olan internet kullanıcısı

Taraflar: egaranti ve Üye

Hizmet Sağlayıcı: https://egaranti.com internet sitesini kurumsal olarak kullanarak Üye’ye sattığı ürünlere ilişkin garanti süreçlerini İnternet Sitesi üzerinden yürüten, Üye’ye garanti belgesini veren ve garanti süreçlerinden sorumlu olan satıcı ya da sağlayıcı

Sözleşme :İşbu Üyelik sözleşmesi

İnternet Sitesi: https://egaranti.com alan adı ile bağlı tüm interaktif uygulamaları

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Üye’nin Hizmet Sağlayıcı’dan satın aldığı ürünlere ilişkin garanti belgelerini görüntüleyebildiği, ayrıca Hizmet Sağlayıcı’dan satın almamış dahi olsa diğer ürünlere ilişkin garanti belgelerini yükleyebildiği, tüm garanti sürelerini takip edebildiği ve Hizmet Sağlayıcı’ya garanti süreci içinde Kanun kapsamında tüketicilere sunulan haklarını kullanmak üzere talepte bulunduğu ve egaranti’ nin aracı hizmet sağlayıcısı olduğu İnternet Sitesi’ne gerçek kişiler tarafından yapılan üyeliğe ilişkin hüküm ve şartlar ile üyelikten yararlanma koşullarının belirlenmesidir.

2. Tanımlar:

4.1. Üye, Sözleşme’nin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin egaranti tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak egaranti’e bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde egaranti’nin oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. Üye, üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez ve üyenin ilgili şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından egaranti' ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, egaranti' nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, egaranti’nin ve/veya başkalarının fikri ve telif haklarına ve yasal mevzuat hükümlerine aykırı şekilde kullanamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’nin kendisini bağlayacaktır.

4.4. egaranti, İnternet Sitesi içeriğinde, site ve site uzantısında mevcut hizmet, ürün ve site kullanım koşulları ile sunulan bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, İnternet Sitesi’nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer.

4.5. egaranti, internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. egaranti, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

4.6. Üye, İnternet Sitesi üzerinden garanti süresi ve taleplerini yönettiği ürünlere ve bu ürünlerin garanti süresi, garanti kapsamı ya da garanti süresi içinde Hizmet Sağlayıcı’ya ilettiği taleplerin cevapları ve sonuçlarına ilişkin egaranti’nin hiçbir hal ve şartta yetki ve sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.7. egaranti ile Hizmet Sağlayıcı arasında satıcılık, ticari mümessillik, bayilik, acentalık ve sair hiçbir ticari ilişki bulunmamaktadır. egaranti, Hizmet Sağlayıcı ile Üye arasında garanti süreçlerinin yürütülmesine yönelik hizmet veren bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu anlamda Üye, Üye ile Hizmet Sağlayıcı arasında Kanun’dan ve yahut sair herhangi bir nedenden doğacak hiçbir uyuşmazlık ve zarardan egaranti’nin sorumlu tutulamayacağını ve egaranti’ye hiçbir hal ve şartta rücu edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, Hizmet Sağlayıcı’dan satın aldığı ürüne ilişkin, işbu ürünün teslim ve ifasından doğacak tüketici haklarına ilişkin talep, şikayet ve zararları ile ürünün teslimi ya da kullanımı sırasında doğan kaza, yaralanma vb tüm cismani zararlarından ve/veya Hizmet Sağlayıcı ile Üye arasında doğacak her türlü hukuki, idari ve cezai uyuşmazlık ve zararlardan hiçbir hal ve şartta egaranti’nin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya egaranti tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. egaranti, Üye’ nin Sözleşme’ nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Üye, İnternet Sitesi’ni kullanımı sırasında, işbu sözleşme hükümlerini ihlali dışında, egaranti’ nin, İnternet Sitesi’nde yer alan Hizmet Sağlayıcı’ların ve 3. Kişilerin haklarına zarar veren söz ve eylemleri ile iyi niyet sınırını aşan, doğrudan ya da dolaylı zarara aşan tüm söz ve eylemleri sebebi ile egaranti’ nin işbu sözleşmeyi feshi hakkı ile Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

6. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye tarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan mal ve hizmete ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. egaranti tarafından Üye’nin bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, Üye’ye teslim edilmiş sayılacaktır. Üye’nin tüm talep ve değişikliklerini egaranti’ nin destek@egaranti.com adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir. Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-mail yazışmaları ile https://egaranti.com veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. egaranti, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler açısından yürürlüğe girecektir.

7.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.3. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya egaranti’ nin kontrolü dışında gerçekleşen ve egaranti’ nin kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek mücbir sebeplerden ötürü egaranti’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, egaranti bundan dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

7.4. İşbu Üye Sözleşmesi’ne ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7 maddeden ibaret olan işbu Sözleşme Üye’nin kendi isteği ile üyelik talebini iletmesi anında akdedilmiş, kabule ilişkin beyan kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kaydedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

EGARANTİ ÜYELİK OLUŞTURMAYA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

Değerli Kullanıcımız, https://egaranti.com adresine üyeliğiniz sırasında işlediğimiz kişisel veriler, işleme sebeplerimiz, aktarıma ilişkin bilgiler ve aktarım sebeplerimiz ile saklama sürelerimiz aşağıda açıklanmıştır.

Üyelik https://egaranti.com adresine üyeliğiniz sırasında isim, soyisim, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve şifre bilgileriniz tarafınızca doldurulan üyelik formu ile otomatik yollarla elde edilmektedir. Tarafınızca belirlenen şifre, egaranti tarafından görüntülenememekte ve değiştirilememektedir. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra yaptığınız şifre değişikliği işlemleri Şirketimiz tarafından kaydedilecektir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizden, isim, soyisim, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileriniz, tarafınız ile kurulan üyelik sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmakta ve Şirketimizin Amazon Web Services içerisinde bulunan sunucularında kaydedilmektedir.

Tarafınıza ait üyelik bilgileri, yalnızca üyeliğiniz sebebi ile kaydedilmekte ve herhangi bir kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. Şifre bilginiz hariç olmak üzere, üyelik bilgilerinizin tarafınız ile akdedilen üyelik sözleşmesinin ifası amacıyla verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller ile veri güvenliğine ilişkin hizmet alınan kişi ve kuruluşlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşılmaktadır. Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Üyeliğiniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, https://egaranti.com adresinde üyeliğinizin devam ettiği süre boyunca saklanmakta ve gizlilik ve güvenliği maksimum düzeyde güvenlik önlemi ile sağlanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel verilerden isim, soyisim, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz, internet sitemizde oluşturduğunuz üyelik silinmediği sürece Şirketimiz tarafından kaydedilmekte ve depolanmaktadır. Tarafınızca https://egaranti.com adresinde bulunan üyeliğinizin silinmesi veya Şirketimize üyeliğinizin silinmesi talebinde bulunmanız halinde, isim, soyisim, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz, kanundan doğan başka bir saklama sebebi olmaması halinde Şirketimiz tarafından silinir. Ancak bu halde, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğimizi belirtmek isteriz. Üyelik bilgilerinizin silinmesini talep etmeniz ve kanunlardan doğan bir saklama sebebimiz bulunmaması halinde, e-posta adresiniz ve telefon numaranız, tarafınızı talebinizle ilgili bilgilendirdikten sonra silinecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU


EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No: 4 /3 İç Kapı No: 11 Çekmeköy/ İSTANBUL
Tel: +90 546 459 86 99
E-posta: destek@egaranti.com

Sıkça Sorulan Sorular

Firmalar için

Firmalar, ürünlerinin garanti süreçlerini kolay , hızlı ve sistematik olarak kontrol edebildiği ve gelir elde edebildiği bulut tabanlı web uygulamasıdır.

Menü kısmında yer alan, demo talep et sayfasından başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Detayları sizlere bildiriyor olacağız.

Uygulamamız web sitenizle veya satış kontuarında dakikalar içinde bütünleşir.

Ürünlerin garanti süreçlerini takip edilebilmesini sağlayan panel ile birlikte sistem üzerinde satın alım sonrası ek garanti sunarak gelir elde edebiliyorsunuz.

Öncelikle üretici yada ithalatçı bir firma olmanız gerekiyor.
Garanti belgesi vermesi zorunlu olan tüm firmalar ürünlerinin garantilerini egaranti.com üzerinden sağlayabilir.

Tüketiciler için

egaranti, tüketiclerin garanti süreçlerini tek hesaptan yönetebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan web uygulamasıdır.

Telefon numarası, mail adresiniz ile tüketici giriş sayfasında sisteme üye olabilir ve hesabınızı aktifleştirebilirsiniz.

Onaylı ürünler, satın alım esnasında üretici veya ithalatçı firmanın tam otomatize bir şekilde egaranti.com üzerinden gerçekleştirdiği
onaylı süreçtir.
Onaysız ürünler ise, firmalar tarafında herhangi bir geçerliliği bulunmayan, sadece garanti belgelerinizi dijital ortamda saklamanıza olanak sağlayan bir süreçtir.

Ürünlerinize garantiyi, üretici veya ithalatçı firma sağlar.
egaranti, satın alım sonrası bu süreci hem tüketici hem de firma adına dijital ortamda yönetilmesine olanak sağlar.

egaranti, tüketiclerin garanti süreçlerini tek hesaptan yönetebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan web uygulamasıdır.
x Sahip olduğunuz ürünlerin markalarına, garanti belgelerini egaranti ile vermelerini söyleyin.
Tweet Oluştur